HİZMETLERİMİZ

KURUMSAL FİNANS

Kurumsal finans, genel fonlama kaynakları ve kurumlar için sermaye yönetimi ile ilgilenen bir finans dalıdır. 

• Halka Arz, 

2499 sayılı SPK 3/c maddesine göre Halka Arz, “Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan halka çağrıda bulunulmasını, halka bir anonim ortaklığa katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesini, hisse senetlerinin borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem görmesini, bu kanuna göre halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımları dolayısıyla paylarının veya hisse senetlerinin satışı ifade eder.”

Şirket hisse senetlerinin halka arz edilmesi ile işletmeler uzun vadeli fon ihtiyaçlarını finansman yükü olmaksızın karşılayabilmektedir. 

Sermaye artırım yöntemi ile halka arz yapılması durumunda işletmeler en az emisyon primi kadar ek fon sağlamaktadır. Halka açık şirketler, halka açık olmayan şirketlere göre pay fiyatının belirlenmesi kolaylaşmış olur. Şirket ortaklarına net dağıtılabilir dönem karının en az %20 sini temettü olarak elde etme imkanı verir. Tahvil ve finansman bonosu gibi borçlanma senetleri ihraçlarında daha yüksek öz kaynak hesaplaması yapılmasına olanak verir. Şirketlerin riskleri dağıtmalarına olanak verir. Halka açılan şirketler şeffaf olma, kamuyu doğru ve zamanada bilgilendirme, bağımsız denetim yaptırma gibi mali ve iktisadi sorumluluklar yükleyeceği için firmanın görünümü yatırımılar, tüketiciler, kreditörler açısından daha prestijli hale gelir. Banka ve  diğer finansörlerle pazarlık gücünü artırır. Ayrıca ikincil halka arz imkanı sağlamaktadır. 

Varyans müşterilerine, Halka arz öncesi yol haritasının belirlenmesi, bağımsız denetim çalışmaları ve uluslararası raiting şirketleri ile yapılacak çalışmalara danışmanlık hizmeti verilmesi, şirket değerlemesi, piyasa ve sektör analizlerinin yapılması, road Show sürecinde danışmanlık hizmetleri vermektedir.

• Şirket Değerleme ve Danışmanlığı, 

Şirket değerinin hesaplanması,  objektif kriterler ve uluslararası standartlara göre kabul görmüş değerleme yöntemleri ile belirlenmekte ve rapor doğrultusunda yatırımcılara danışmanlık sağlanmaktadır.

İndirgenmiş Nakit Akım Yöntemi, Net Aktif Değeri Yöntemi, Tasfiye Değeri Yöntemi, Yeniden Yapma Değeri Yöntemi, İşleyen Teşebbüs Değeri Yöntemi,  Emsal Değeri Yöntemi, Temettü Verimi Yöntemi (Gordon Modeli) , Fiyat/Kazanç Oranı Yöntemi,  Fiyat/Nakit Akım Oranı Yöntemi, Piyasa Kapitalizasyon Değeri Yöntemi,  Varlık Fiyatlama Modeli (Capital Asset Pricing Model – CAPM),  Arbitraj Fiyatlama Modelleri kullanılmaktadır. Bu modellerin ihtiyaç duyduğu geleceğe yönelik nakit akım tabloların hazırlanması, Ağırlık ortalama sermaye maliyetinin bulunması, ilgili şirketin Beta hesaplamalarının yapılması, piyasa çarpanları ve bazı modeller için faktörler oluşturularak ekonometrik modeller oluşturulması Varyans’ın uzmanlık alanları içindedir.  

• Birleşme ve Devralma,

Küresel ekonomi, sermaye hareketlerinde coğrafi sınırları ortadan kaldırmaktadır. Son yıllarda yurt içi ve yurt dışı yatırımcıların, dikey ve yatay büyüme modelleri kullanarak bulundukları sektörlerde yeni yatırım olanakları aramaları birleşme ve devir alma konularının daha önem kazanmasını sağlamıştır. Yeni yatırım yapmak yerine, faaliyetti devam eden şirketlerin satın alınması veya birleşilmesi,  green-field yatırım sürecindeki belirsizliklerin ortadan kalkmasını sağlamaktadır. 

Birleşme ve Devralmalarda, yol haritasının belirlenmesi, risklerin belirlenmesi, şirket değerinin belirlenmesi, hisse değişim oranlarının tespit edilmesi gerek finansal, gerek vergisel riskleri de beraberinde getirmektedir. 

Risklerin belirlenmesinde Due-diligence yapılması ve finansal, hukuki, teknik vb. risklerin ayrı ayrı ortaya konulması ve hisse fiyat müzakerelerine, birleşme , devralma sözleşmelerine açıkça yazılması gerekmektedir. 

Varyans, ortaklık öncesi şirket birleşme modellerinin belirlenmesi, birleşme sözleşmesinin hazırlanmasında finansal danışmanlık verilmesi, birleşme işlemlerinin çağrılı veya çağrısız genel kurullarda onaylanması ve Ticaret Sicil Müdürlüklerinde tescil edilmesi, projeye göre bazı durumlarda kolaylaştırılmış birleşme hükümlerinden yararlanılarak birleşme işlemlerinin tamamlanması, birleşme sonrası vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesinde danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
 
• Borçlanma Araçları İhracı, 

Finansal pazarlarda borçlanma araçlarının ihracı, kısa ve orta vadeli kredilere alternatif oluşturmaktadır. Birinci halka arzlarda borçlanma maliyetleri ihraççı şirketlerin aleyhine bir durum oluştururken, ikinci ve takip eden ihraçlarda maliyetler ihraççı firmanın risklilik durumuna göre , kredi maliyetlerinin altında borçlanabilmesine olanak tanımaktadır. 

Varyans, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda tahvil, eurobond ihracı için gerekli altyapının kurulması, finansal gerekliliklerin yerine getirilmesi, aracı kurumlarla anlaşmaların yapılması, raiting kuruluşlarının çalışmalarına müşterilerini temsilen danışmanlık verilmesi hizmetleri vermektedir. 


• Finansal Danışmanlık

İşletmelerin sermaye ve finansman ihtiyacının doğru olarak belirlenmesi, sağlıklı finansal yapıya sahip olmalarında etkin rol oynayacaktır. Sağlıklı finansal yapıya sahip olan şirketler, piyasa dalgalanmaları, ekonomik krizler, para krizleri ve bankacılık krizlerinden daha az etkilenir. 

Sermaye ihtiyacının belirlenmesi, sermaye bütçelemesi ve optimum Özkaynak / borç oranının belirlenmesi açısından  önem taşımaktadır. Sektörlere ve dönemlere göre değişen ihtiyaçların karşılanması için şirketlerin bütçe modelleri ile yönetilmeleri gerekmektedir. Bütçe ile yönetilen şirketlerin hissedarlarının ve üst yönetiminin,  gelecekte oluşabilecek senaryolara karşı baştan önlem alma olanakları bulunacaktır. İsabetli bir bütçe yapılabilmesi için finansal tablolar üzerinden finansal analiz ve bilanço dışı yükümlülüklerin belirlenmesi gerekmektedir. 

Hangi vadede , hangi finansal enstrüman ile borçlanılması, hangi korunma (türev) araçların kullanılması, duyarlılık analizlerinin yapılması şirketlerin gelecekteki bazı belirsizlikler karşısında önlem almasına yardımcı olacaktır. 

Varyans müşterilerine, finansal analiz, yıllık bütçeler, orta vadeli ve uzun vadeli plan hazırlama hizmetleri vermektedir. Maliyet analizleri, satış analizleri ve tahsilat senaryoları üzerinden hareketle üst yönetime maliyet optimizasyonu imkanı sağlanmaktadır.     

• Yatırım değerleme ve fizibilite raporlarının hazırlanması, 

1987 yılında Türkiye’ni Avrupa Birliğine girmek için başvuruda bulunması ve bunu takip eden yıllarda Avrupa Birliği uyum süreci içinde Türkiye’nin doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının artmasına neden olmuştur. Gümrük birliği ile Avrupa da gümrük duvarları kaldırılmış ve Türkiye nin Avrupa Birliği ülkeleri ile ticaretini kolaylaştırmıştır. 

Bunun yanı sıra gelişme ve büyüme hedefleri olan Türkiye Ekonomisi, yerli yatırımcılar içinde büyüyen pazarlarda yeni ve tevzi yatırım konularında işletmelerin daha iştahlı olmasına neden olmuştur. 

İşletmelerin sermaye yatırımlarının değerlendirilmesinde doğru yöntem ve kriterlerin kullanılması, bu işletmelerin amaçlarını gerçekleştirmesinde önemli bir etken olacaktır.

Yatırım kararları alınmadan önce, yatırım değerlemelerinin ve fizibilite raporlarının doğruluğu kritik önem taşımaktadır. Yatırımcı doğru ve farklı senaryo alternatifleri ile bilgi alması durumunda, rasyonel ve karlı yatırımlar yapma imkanı bulacaktır. 

Varyans, Geri Ödeme Süresi (Payback) Yöntemi, Ortalama Getiri Oranı (Avarage Rate of Return) Yöntemi, Net Şimdiki Değer (Net Present Value) Yöntemi, Karlılık İndeksi yöntemerini kullanarak, tek projeli veya birden fazla projeli yatırım kararlarının alınmasında  müşterilerine danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

• Uluslar arası finans piyasalarından fon tedarik çalışmalarının yürütülmesi, 

2000 li yıllardan itibaren Türkiye ‘nin kredi notunun , uzun vadeli yatırımcılar açısından cazip hale gelmesini sağlamıştır. Özellikle 2008 Mortgage krizi sonrasında, uluslararası pazarlarda dolaşan fonlar, yüksek getirili ve görece olarak yüksek raiting notu bulunan gelişmekte olan ülkelere yönelmelerini sağlamıştır. 

Körfez ülkelerinden ve Avrupa’dan gelen yatırım fonları, yüksek getiri hedefi ile  bazı Türk şirketlerin hisselerini ve/veya varlıklarını satın almıştır. Özellikle faizsiz bankacılık sistemi içinde varlık satın alma, sat – geri kirala (SUKUK)  gibi modeller oldukça revaçtadır. 

Gayrimenkul sektöründe, proje bazlı olarak bazı yabancı fonlarla çalışılması, Türk yatırımcılar açısından bazı avantajlar sağlamaktadır. 

Varyans, müşterilerinin yurt dışı ihracat destekleme kapsamında kullanacakları, Kexim, Euler Hermes gibi kredi ajansları ile ilişkilerin sağlanması, yabancı fonlar ile müşteriler arasında yapılacak olan görüşme ve protokollerde danışmanlık hizmetleri vermektedir. 

 
• Kredi sözleşmeleri konusunda danışmanlık, 

Türkiye bankacılık sistemi ile kredi ilişkisi içinde olan çok az kurum kısa vadeli kredilerin Genel Kredi sözleşmeleri üzerinde müzakere imkanı bulmaktadır. Söz konusu kredi sözleşmeleri tip sözleşmeler olup, firmaların krediye ulaşmak için peşinen kabul ederek imzalamak zorunda oldukları sözleşmelerdir. 

Ancak yatırım kredilerinde, kredinin içeriği, kaynağı, kullanılacak para birimi, yatırımın tamamlanma süresi, kreditör tarafından kabul edilmiş fizibilite raporundan bulunan senaryoya göre gerçekleşme plan – gerçekleşme takibi, garantör ve kefaletlerin belirlenmesi, ilave teminatların hangi şartlarda çözüleceği, kredi süresince firmanın kar dağıtım yapıp yapmayacağı, ardıl alacakların belirlenmesi, finansal yükümlülüklerin belirlenmesi, cash-sweep gibi maddelerin belirlenmesi için kreditörlerle müzakereler yapılması gerekmektedir. 

Yatırım kredi vadelerinin ortalama 5 yıl – 10 yıl arasında olması, kreditörlerle kredi kullanan firmaları uzun soluklu bir ilişki içinde olmasına neden olur ve bu durum sözleşme aşamasında hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde belirlenmelidir. 

Varyans, bankalarla akdedilecek, yatırım ve işletme kredi sözleşmeleri aşamasında, müşterilerine danışmanlık hizmeti vermektedir.