HİZMETLERİMİZ

MALİ MÜŞAVİRLİK

3568 sayılı Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik kanununu 2. maddesi gereğince, 

A) Muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konusu:  Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;              
a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar/zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.              
b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.             
c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak. 

Varyans müşterilerine,  meslek yasası uyarınca, Yasal defterler kayıtlarının yapılması, işyeri açılış, kapanış işlemleri,  Vergi beyannameleri ve bildirimlerinin yapılması, Sosyal Güvenlik Kurumu bildirimlerinin yapılması, bordrolama hizmetlerinin yapılması, ihtilaflı / ihtilafsız Genel kurul işlemlerinin yapılması gibi hizmetler vermektedir. 

Varyans, Yerli Malı oranı tespit raporları, Banka kredi tespit raporları, Özkaynak tespit raporları, Tür değiştirme raporları, banka kredi tespit raporları düzenleme hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca  Ana sözleşme tadilleri,  Hisse devirleri, adres değişiklikleri, merkez nakilleri, yurt içi ve yurt dışı şube açılış işlemleri, yabancı sermayeli şirket kuruluş işlemeleri, serbest bölge, serbest teknoloji bölgesi işyeri açılışları konusundaki deneyimlerini müşterileri ile paylaşmaktadır.